台語電視台tī眾人三央請四拜託ê呼喚中,總算有chi̍t-si-á光線射--入來。予咱tām-po̍h-á ê期待kap向望,to按算beh tī今年ê七月開台播出。Ná知!台語台開播ê廣告,soah chhōe兩个台語文ê殺手,真正是chhiàⁿ鬼提藥單。一个一世人m̄ bat替台語文講過好話。一个m̄ bat用台語文寫過文章。講--ê齊是he會捲舌ê北京話。盡一切能力leh phí-siùⁿ台語文。請這種人來做台語台ê khǎn-páng,予咱對公視台語台主事者ê思維心驚膽嚇。咱真驚siuⁿ期待會去tú-tio̍h傷害。按呢,就枉費chē-chē人ê拍拚kap付出。用兩个台語文ê殺手做台語台開台ê廣告。但願這是無心ê過錯。向望in ē-tàng慢慢仔調整跤步,ē-sái愈行會愈在。所以,咱tī chia就beh提幾項仔建議。希望台語台會當chiâⁿ-iūⁿ koh-khah chiūⁿ-kioh,符合逐家ê要求。Mài像chit-má現有電視台ê台語節目án-ne。台不台華不華,顛倒損害台語ê chhui展。現此時咱就提幾个台語節目ê通病,勉勵公視台語台。日後m̄-thang koh犯這種錯誤。代先,講著台語電視台ê台語新聞,絕對是百分之百用台語來發聲。Bē-sái kan-na主播用台語,採訪現場ê記者soah是用華語。這種不倫不類ê現象,咱台語新聞一定愛去避免。Sòa--lòe,換講台語節目。這陣有真chē電視台有台語節目。一般ê對話攏是用台語。M̄-koh若tú-tio̍h較困難、較少用ê語詞,隨轉換做華語。Án-ne台語ê語詞會愈來愈少。一般人嘛學bē著媠ê台語詞。無形中阻礙台語ê進展。Koh來,講著台語演員。因為真chē少年演員bē曉講台語,soah用配音ê方式來發聲。予咱叫是leh看日本戲抑是韓國齣。這會傷害講台語ê人才。對台語ê chhui-sak無幫助。針對這陣ê台語節目,有chē-chē ê欠點。因為in攏是民間ê電視台,是leh做生理,會省將省。咱是公視台語台,開國家ê預算,絕對愛做予好。相信其他ê電視台嘛真緊就會tòe--起來,產生良性ê競爭。Án-ne,對chhui展台語會愈來愈正面。台灣字(白話字)版Tùi Kong-sī Tâi-gí-tâi ê Chi̍t-sut-á Kî-thāiBûn, Lo̍k-im/ Kang Têng-chhiūTâi-gí Tiān-sī-tâi tī chèng-lâng saⁿ iang-chhiáⁿ sì pài-thok ê ho͘-hoàn tiong, chóng-sǹg ū chi̍t-si-á kng-sòaⁿ siā--ji̍p-lâi. Hō͘ lán tām-po̍h-á ê kî-thāi kap ǹg-bāng, to àn-sǹg beh tī kin-nî ê chhit--goe̍h khai-tâi pò-chhut. Ná chai! Tâi-gí-tâi khai-pò ê kóng-kò, soah chhōe 2 ê Tâi-gí-bûn ê sat-chhiú, chin-chiàⁿ sī chhiàⁿ kúi the̍h io̍h-toaⁿ. 1 ê chi̍t-sì-lâng m̄ bat thè Tâi-gí-bûn kóng-kòe hó-ōe. 1 ê m̄ bat iōng Tâi-gí-bûn siá-kòe bûn-chiuⁿ. Kóng--ê chiâu sī he ē kńg-chi̍h ê Pak-kiaⁿ-ōe. Chīn it-chhè lêng-le̍k leh phì-siùⁿ Tâi-gí-bûn. Chhiáⁿ chit-chióng lâng lâi chò Tâi-gí-tâi ê khăn-páng, hō͘ lán tùi Kong-sī Tâi-gí-tâi chú-sū-chiá ê su-ûi sim-kiaⁿ táⁿ-hiaⁿh. Lán chin kiaⁿ siuⁿ kî-thāi ē khì tú-tio̍h siong-hāi. Án-ne, tō óng-hùi chē-chē lâng ê phah-piàⁿ kap hù-chhut.Iōng nn̄g ê Tâi-gí-bûn ê sat-chhiú chò Tâi-gí-tâi khai-tâi ê kóng-kò. Tān-goān che sī bô-sim ê kòe-chhò. Ǹg-bāng in ē-tàng bān-bān-á tiâu-chéng kha-pō͘, ē-sái jú kiâⁿ jú chāi. Sò͘-i, lán tī chia tō beh thê kúi-hāng-á kiàn-gī. Hi-bāng Tâi-gí-tâi ē-tàng chiâⁿ-iūⁿ koh-khah chiūⁿ-kioh, hû-ha̍p ta̍k-ke ê iau-kiû. Mài chhiūⁿ chit-má hiān-iú tiān-sī-tâi ê Tâi-gí-chiat-bo̍k án-ne. Tâi put Tâi, Hôa put Hôa, tian-tò sún-hāi Tâi-gí ê chhui-tián. Hiān-chhú-sî lán tō the̍h kúi ê Tâi-gí chiat-bo̍k ê thong-pēⁿ, bián-lē Kong-sī Tâi-gí-tâi. Ji̍t-āu m̄-thang koh hoān chit chióng chhò-gō͘.Tāi-seng, kóng-tio̍h Tâi-gí Tiān-sī-tâi ê Tâi-gí sin-bûn, choa̍t-tùi sī pah-hun-chi-pah iōng Tâi-gí lâi hoat-siaⁿ. Bē-sái kan-na chú-pò iōng Tâi-gí, chhái-hóng hiān-tiûⁿ ê kì-chiá soah sī iōng Hôa-gí. Chit chióng put-lûn-put-lūi ê hiān-siōng, lán Tâi-gí sin-bûn it-tēng ài khì pī-bián. Sòa--lòe, ōaⁿ kóng Tâi-gí chiat-bo̍k. Chit-chūn ū chin chē tiān-sī-tâi ū Tâi-gí chiat-bo̍k. It-poaⁿ ê tùi-ōe lóng sī iōng Tâi-gí. M̄-koh nā tú-tio̍h khah khùn-lân, khah chió-iōng ê gí-sû, sûi choán-ōaⁿ chò Hôa-gí. Án-ne, Tâi-gí-sû ē jú lâi jú chió. It-poaⁿ lâng mā o̍h bē-tio̍h súi ê Tâi-gí-sû. Bô-hêng-tiong chó͘-gāi Tâi-gí ê chìn-tián. Koh lâi, kóng-tio̍h Tâi-gí ián-goân. In-ūi chin chē siàu-liân ián-goân bē-hiáu kóng Tâi-gí, soah iōng phòe-im ê hong-sek lâi hoat-siaⁿ. Hō͘ lâng kiò-sī leh khòaⁿ Ji̍t-pún-hì iah-sī Hân-kok-chhut. Che ē siong-hāi kóng Tâi-gí ê jîn-châi. Tùi Tâi-gí ê chhui-sak bô pang-chō͘.Chiam-tùi chit-chūn ê Tâi-gí chiat-bo̍k, ū chē-chē ê khiàm-tiám. In-ūi in lóng sībîn-kan ê tiān-sī-tâi, sī leh chò seng-lí, ē séⁿ chiong séⁿ. Lán sī kong-sī Tâi-gí-tâi, khai kok-ka ê ī-sǹg, choa̍t-tùi ài chò hō͘ hó. Siong-sìn kî-tha ê tiān-sī-tâi mā chin kín tō ē tòe--khí-lâi, sán-seng liông-sèng ê kēng-cheng. Án-ne, tùi chhui-tián Tâi-gí ē jú lâi jú chiàⁿ-bīn.讀hōo你聽:文章屬作者個人意見,文責歸屬作者,本報提供意見交流平台,不代表本報立場。


文章轉貼如有侵權請告知我們會立即刪除
無碼做愛影片 無碼性愛 成人圖片 成人做愛 成人文學 成人文章 成人光碟 成人聊天室 成人性爱视频直播 成人用品 成人電影 成人小說 成人影城 成人影片 成人影片下載 成人漫畫 成人網站 成人貼圖區 金合發 金順賽事 金順賽事分析網 抓姦影片直播 處女初夜情直播 聖發娛樂城 北京賽車 博弈 博弈遊戲 通博在線娛樂 通博台灣 通博現金板 通博現金網 通博娛樂 通博娛樂城 通博娛樂評價 通博官方 通博被抓 通博評價 博客網 做愛成人貼圖 做愛性愛姿勢 肛交做愛直播 真人百家 嘟嘟成人網站 星城online 星城娛樂 星城活動 老子有錢 老虎機 球板 球版 情色文學 情色a片下載 情色小說 情色論壇 情趣用品 指油壓按摩 半套指油壓 聊天室 聊天室直播 運彩 運彩現金 同性戀 免費a片下載 免費a片線上看 免費a片直播 免費影片 免費裸體直播 免费性爱视频 日本a片動畫 日本a片卡通 日本美少女寫真集 性虐待影片 性感內衣秀 性感影片 性交性愛兩性做愛直播 全裸美女寫真集 玩運彩 自拍貼圖 自慰成人影片線上看 自慰視頻影片 炫海娛樂城 六合彩 新的娛樂城 台灣情色網 台灣賭神 台灣賭神小古 報牌 色情 色情小說 色情影片 色情漫畫 色情網站 戴子郎 戴子郎團隊 戴子郎投資學院 戴子郎的漏洞投資學 戴子郎百家樂 偷拍藝人走光 偷情聊天室 偷拍直播 偷拍裙底直播 特殊性愛成人影片 現金版 現金版代理 現金版怎麼做 現金版是什麼 現金版詐騙 現金板被抓 現金網 百家樂 080視訊聊天室 168大發網 18成人網站 18禁成人影片 21點算牌 3D色情视频 a片 a片下載 a片動畫電影成人影城 a片免費看 av性愛 av女優 av女優拍片直播 a漫 a漫卡通 hoya娛樂城 h漫 mlb投注 nba投注 sex免費影片 ut聊天室 人妻偷情 九州現金板 九州現金網 九州娛樂 九州娛樂城 九州娛樂評價 一夜情貼圖片區 任你博娛樂城 信用板 女主播偷吃被抓 女主播自慰影片 女主播抓姦直播 女性高潮 娛樂城 娛樂城代理賺什麼 娛樂城優惠 娛樂城推薦 娛樂城活動 娛樂城評價 娛樂城註冊優惠活動 娛樂城註冊送 娛樂城賺錢 娛樂城體驗金 娛樂城送體驗金 威博娛樂城 大發必發網 大發網 天下運動 天下現金 夫妻情侶自拍影片 少女輪姦影片 廁所偷拍 正妹聊天室 正妹性愛片外洩 歐博百家 淘金娛樂城 泰式按摩 油壓舒壓按摩 油壓按摩舒壓泰式SPA 空姐淪為機長洩慾工具 約砲成人交友網站 美容spa 線上博弈 線上免費看a片 裸體寫真自拍 視訊聊天交友 視訊聊天室 視頻聊天室 言情小說 賓館偷拍影片直播 賭神小古學費 賭神小古課程 賭博網站 賭場黑名單 賭金 豆豆聊天室 財神現金板 財神現金網 財神娛樂 財神娛樂城 財神娛樂評價 體育投注 體育分析 首席娛樂城 香港六合彩 龍筋按摩 口交吞精影片 通博 一夜情聊天室

    全站熱搜

    zdbdlgbj713301 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()